Belangrijke mededeling: versnelde bestuursoverdracht


 

 

 

 

Bestuursoverdracht Christelijke basisschool De Bron Bolsward naar Stichting Palludara

Met ingang van 1 oktober 2017 heeft het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Bolsward het bevoegd gezag van CBS de Bron overgedragen aan het bestuur van Stichting Palludara te IJlst.

De gesprekken om te komen tot verregaande bestuurlijke samenwerking zijn in het najaar van 2016 gestart. Na het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring is de onderzoeksfase gestart, waarbij de verschillende aspecten van samenwerking zijn onderzocht. In mei 2017 hebben de besturen het voorgenomen besluit tot een overdracht per 1 januari 2018 voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden. Na instemming van de raden heeft de Algemene Vergadering van De Bron het besluit bekrachtigd. Het Ministerie van OCW heeft eveneens ingestemd.

Wegens onvoorziene omstandigheden is het besluit in september 2017 nogmaals aan de raden en de leden voorgelegd, maar dan om in te stemmen met de bestuursoverdracht per 1 oktober 2017. Deze omstandigheden zijn dat het ondersteunende administratiekantoor aan wie De Bron de administratie heeft uitbesteed, de continuïteit van de dienstverlening na 1 november 2017 niet meer garandeert.

Stichting Palludara in IJlst is bevoegd gezag van 14 basisscholen in de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. De administratieve- en ondersteunende diensten worden vanuit het eigen bestuursbureau verricht. Per 1 oktober 2017 behoort CBS De Bron in Bolsward ook hiertoe en heeft de stichting 15 scholen, 250 vaste medewerkers en 2.300 leerlingen.

 

Voor meer informatie over CBS De Bron kunt u contact opnemen met de directeur, de heer Bauke Korenstra op tel. 0515-572053 of via e-mail b.korenstra@debronbolsward.nl.

Voor meer informatie over Stichting Palludara belt u het bestuursbureau op tel. 0515-531826 of stuur u een bericht via e-mail op info@palludara.nl.