De medezeggenschapsraad (MZR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel, ouders en school. De MZR bestaat uit zes personen: drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is alleen op uitnodiging bij de vergadering aanwezig. De MZR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer anders is aangegeven. De MZR heeft advies- en instemmingsrecht.

De MZR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Tijdens de vergaderingen van de MZR worden o.a. de volgende vraagstukken besproken:

 • Hoe worden de gelden van de school beheerd?
 • Welk personeel wordt er benoemd?
 • Hoe wordt het schoolplan ingevuld?
 • Is de schoolgids naar wens?
 • Hoe ziet het scholingsplan er uit?

De leden van de MZR hebben een zittingsduur van vier jaar en kunnen daarna herkozen worden. Zolang hun kinderen op school zitten, kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor de MZR.
Wanneer er nieuwe leden nodig zijn voor de MZR krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ouders hebben dan tien dagen de gelegenheid om zich aan te melden als kandidaat voor de MZR. Bij evenveel kandidaten als zetels worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen, indien er bij de ouders geen bezwaren tegen de kandidaten zijn. Bij meer kandidaten volgt er een schriftelijke stemming.

De MZR onderhoudt contact met de oudersĀ  via de nieuwsbrief van de school. U kunt de MZR ook via email bereiken: DeBronMZR @palludara.nl. In de postkamer vindt u een postvak van de MZR.

De MZR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

 • Feite Bakker (voorzitter)
 • Nynke Galama
 • Janneke van der Meulen

Personeelsgeleding:

 • Eline Algra
 • Ytsje Miedema
 • Gerbrand Schrale