Op deze pagina vindt u verschillende documenten die u als PDF kunt raadplegen (en eventueel opslaan en bewaren).

Klik hier om naar het formulier te gaan.

Als u belangstelling hebt voor onze school, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding. U krijgt dan een indruk van de school en kunt uw eventuele vragen stellen.

Als u besluit uw kind(eren) bij ons aan te melden, gebruik dan het aanmeldingsformulier hieronder. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging als wij het formulier ontvangen hebben.

Ongeveer zes weken voor uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst is contact met u op. Uw kind mag vier dagdelen komen proefdraaien in de twee weken voor de verjaardag. Als uw kind twee weken op school zit maakt de leerkracht een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na een half jaar komt de leerkracht bij u op huisbezoek.

Meldt u een ouder kind aan, dat van een andere basisschool komt, dan vinden natuurlijk ook een kennismaking en rondleiding plaats. Indien gewenst kan uw kind ook een aantal keren in de nieuwe groep meedraaien. Dit gebeurt in overleg met de huidige school. De scholen verzorgen onderling de in- en uitschrijving en de overdracht van onderwijskundige gegevens.

Wij hopen dat u voor CBS De Bron kiest. Van harte welkom!

Schoolgids 2020-2021

 

De schoolgids is een leesstuk, waar veel informatie over het schooljaar in staat. De school vertelt vanuit welke visie gewerkt wordt. Dit heeft gevolgen voor de onderwijsinhoud. Je leest op welke manier de organisatie is ingericht. Veel activiteiten hebben te maken met de feest- en bijzondere dagen, reizen en excursies en studiemomenten. Het is goed om de data in de eigen agenda in te noteren. De school verantwoordt het onderwijs van het afgelopen jaar en geeft de plannen aan voor het komende schooljaar. Kortom met de schoolgids presenteert de school zich. Elk jaar krijgen de kinderen in de eerste schoolweek een verkort exemplaar van de schoolgids mee naar huis. De volledige versie is altijd op de website te vinden. Wij wensen u veel leesplezier toe.

schoolplan 2019-2023

Een schoolorganisatie kan niet zonder het maken van plannen. Je bent in beweging om je onderwijskwaliteit te bewaken en vorm te geven. Eenmaal in de vier jaar wordt het schoolplan opgesteld. Het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad zijn bij de ontwikkeling direct betrokken. We werken met een kwaliteitsinstrument WMK in een vierjarige cyclus. Hiermee krijgen we zicht op onderwerpen die aandacht verdienen. De vernieuwing op de onderwijsvakgebieden om actueel te blijven op het gebied van het onderwijsaanbod vindt u terug in het schoolplan. Jaarlijks worden de ontwikkelingen aangegeven in de schoolgids. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Pestprotocol DeBron

Dit pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!
We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.
Leerkrachten en ouders uit de MR onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Privacy Toelichting

De nieuwe en strengere Europese privacywetgeving (AVG) dwingt alle organisaties die persoonsgegevens vastleggen om tot actie over te gaan. Dit geldt ook voor onze school. Alle ouders/verzorgers ontvangen daarom een privacy toelichting waarin de werkwijze van onze stichting wordt beschreven. Ook voor alle medewerkers van Palludara is een gedragscode opgesteld voor verantwoord gebruik van bedrijfsmiddelen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

In onze scholen worden medewerkers regelmatig geconfronteerd met de vraag van ouders/verzorgers of zij geneesmiddelen willen toedienen aan hun kind of medische handelingen willen verrichten. De school en de medewerker die de medicijnen toedient of de medische handeling uitvoert, kan (wanneer er iets mis gaat) aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van belang om bij het toedienen van medicijnen altijd volgens onderstaande richtlijnen te werk te gaan.

Protocol medisch handelen