De medezeggenschapsraad (MZR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel, ouders en school. De MZR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden. De directeur en een afgevaardigde van het bestuur zijn als adviseur toegevoegd aan de MZR. De directeur is alleen op uitnodiging bij de vergadering aanwezig.

De MZR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer anders is aangegeven. De MZR heeft advies- en instemmingsrecht.

De MZR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Tijdens de vergaderingen van de MZR worden o.a. de volgende vraagstukken besproken:

  • Hoe worden de gelden van de school beheerd?
  • Welk personeel wordt er benoemd?
  • Hoe wordt het schoolplan ingevuld?
  • Is de schoolgids naar wens?
  • Hoe ziet het scholingsplan er uit?

De leden van de MZR hebben een zittingsduur van vier jaar en kunnen daarna herkozen worden. Zolang hun kinderen op school zitten, kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor de MZR.
Wanneer er nieuwe leden nodig zijn voor de MZR krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ouders hebben dan tien dagen de gelegenheid om zich aan te melden als kandidaat voor de MZR. Bij evenveel kandidaten als zetels worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen, indien er bij de ouders geen bezwaren tegen de kandidaten zijn. Bij meer kandidaten volgt er een schriftelijke stemming.

De MZR onderhoudt contact met haar achterban via de nieuwsbrief en/of website.  De notulen van de vergadering worden gepubliceerd op de website. U kunt de MZR ook via e-mail bereiken: mzr@debronbolsward.nl. In de postkamer vindt u een postvak van de MZR.

De MZR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Janna Beintema (vz)
  • Marielle Meekma (sec)
  • Petra de Groot
  • Stefan Offringa

Personeelsgeleding:

 

 

Activiteitenplan MZR:

2016-2017

 

Verkorte notulen MZR:

26 juni 2017

22 mei 2017

18 april 2017

27 maart 2017

16 januari 2017

6 december 2016

26 september 2016

20 juni 2016

11 april 2016

14 maart 2016

11 januari 2016

Jaarverslag:

Jaarverslag 2014-2015