CBS De Bron gaat uit van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs (PCBO) in Bolsward. Het is een zelfstandig opererende school met een eigen bestuur, een zogenaamde ‘eenpitter’. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar.

Ons streven is, dat uit ieder gezin minstens één ouder lid is van de vereniging. Als lid van de vereniging hebt u stemrecht binnen de vereniging en kunt u eventueel ook lid van het bestuur worden. Het lidmaatschap kost € 15 per jaar per lid. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@debronbolsward.nl

De huidige samenstelling van het bestuur:

  • Voorzitter: Mevr. H. Priem,
  • Secretaris: Mevr. T. Wortman-Geertsma,
  • Penningmeester: Dhr. A. Yska,
  • Lid: Dhr. K. Koning
  • Lid: Mevr. M. de Groot
  • Lid: Dhr. B. Hakvoort
  • Lid: Dhr. R. Eiling